Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/doc/www.voivo.cz/www/redaxo/include/classes/class.oomediacategory.inc.php on line 80
VOIVO | OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi Interaccess s.r.o. (dále prodávající), jeho obchodními partnery a zákazníky.

Pokud není dohodou mezi kupujícím a prodávajícím výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran v obchodním případě tyto Všeobecné obchodní podmínky. Odchylná ujednání v kupní, popř. jiné smlouvě, mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující je povinen se před nákupem seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami.

Objenání zboží a služeb

Objednat zboží si může kupující osobně, e-mailem, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je puze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, barva a ostatní údaje uvedené na stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Objednávka je zárověň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vznika samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formálné potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objenávky nejlépa osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

Potvrzení objednávky

Každá závazná objednávka bude potvrzena e-mailem či telefonicky vč. informace o dodání zboží. V případě nejasností bude kupující kontaktován prodávajícím.

Expedice zboží

Zboží si může kupující převzít osobně v prodejně VOÏVO, Přístavní 1, 170 00 Praha 7. Platbu je možné provést hotově či platební kartou. Zboží může být rovněž doručeno na dobírku službou České pošty.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je obvykle 3-10 dní (prodávající neručí za pozdní dodání cizí vinou), není-li uvedeno jinak. V případě, že poptávané zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně informován.

Výměna zboží

Výměna zboží je možná po předchozí domluvě telefonicky či e-mailem za následujících podmínek: zboží bude vráceno v původním stavu a v nepoškozeném originálním obalu s přiloženou kopií faktury či příjmového pokladního dokladu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídí prodávající s kupujícím v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravou ručí dopravce. Pro uplatnění reklamace škod způsobených přepravou je nutné při přebírání zboží sepsat s dopravcem reklamační zápis o poškození zásilky. Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu po firmě Interaccess, s.r.o.. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Za vady zboží se nepovažuje:

 - odchylka rozměrů zboží od katalogových či inzerovaných rozměrů s tolerancí ± 5%

 - odchylky v barvě či odstínu oproti obrazovým materiálům prodávaného zboží

 - vypadávání vlasu v prvních měsících užívání koberců (viz Příloha: Údržba koberců)

 - ručně tkané koberce nedoporučujeme pokládat na teplou podložku, jako je např. podlahové vytápění, protože může dojít k vysušení a poškození zadní vrstvy z bavlny a speciálních lepidel na bázi přírodního kaučuku. Tento možný jev se netýká ručně vázaných koberců a dále koberců z kolekcí Shaggy, Shaggy.chic, Elephanta, Saree, Shine, Pure design, Silk design, atd.

Záruka se nevztahuje na:

 - vady vzniké běžným používáním

 - nesprávným použitím výrobku (viz Příloha: Údržba koberců)

 - nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 - informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně

 - zboží doručte osobně na místo prodeje, tj. do prodejny VOÏVO, Přístavní 1, 170 00 Praha 7, či po předchozí domluvě zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na tuto adresu.

 - do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu

 - předložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejích vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Ve složitějších případech bude kupující o průběhu reklamace průběžně informován.

Zápůjčka zboží

Prodávající umožňuje kupujícímu zapůjčit si zboží proti 100% záloze z maloobchodní ceny zboží na dobu nepřesahující 3 dny. Kupující je povinen informovat prodávajícího zda si zapůjčené zboží ponechá, či jej vrátí, a to do 48 hod. od zapůjčení.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 - zboží se již nevyrábí nebo neprodává

 - výrazným způsobem se změnila cena či dodávaný sortiment ze strany dodavatele

 - došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postum. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Ostatní ustanovení

Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží od prodávajícho nebo předání zboží dopravci bez ohledu na to, která ze smluvních stran ponese dopravní a pojistné náklady. Dnem zaplacení se rozumí připsání finanční částky v plné výši na účet prodávajícího nebo den složení finančních prostředků na pokladnu prodávajícího.

Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoli důvodu zadržovat ani zůčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a přípravené objednávky, pokud kupující neplní své platební povinnosti.

Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy, nepoužije se takové ustanovení pro právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a bude aplikován příslušný právní předpis. Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů.

Download udrzba_vlnenych_kobercu_-_katalog.pdf - 64 kB